Suro i enologia

J. VIGAS, SA manté, des dels seus orígens empresarials, un estret contacte amb les bodegues per tal d’introduir millores en els seus processos i productes. Això ha permès impulsar i col.laborar en diferents estudis, entre els que destaca el realitzat amb Escoles d’Enologia i Universitats per valorar el tapament més idoni per a la preservació del vi. Les qualitats naturals d’aquest producte i el seu correcte tractament i elaboració fan que avui encara sigui el tapament que més altes prestacions atorga al vi.